Podpořte naší mládež

S nárůstem počtu dětí v přípravkových kategoriích v našem sportovním klubu SKDM, roste i potřeba a snaha o zkvalitňování jednotlivých tréninkových jednotek, prostředí hřiště a s tím souvisí i potřeba zakoupení pomůcek a materiálu.  

Z toho důvodu jsme se v klubu rozhodli založit transparentní účet SK Dolní Měcholupy 6372443379/0800, který bude sloužit k přehledu a kontrole pohybů použitých finančních prostředků.

Za vybrané peníze budou koupeny různé pomůcky (např. čtyři hliníkové minibranky, čtyři přenosné hliníkové juniorské brány, fotbalové míče velikosti 3 a 4, BlazePod (zlepšuje reakční schopnosti a koordinaci), bezdrátový reproduktor atd.) nebo potřebný materiál na údržbu travnaté plochy (Hnojivo, tráva atd.).  

Náš klub můžete podpořit níže uvedenou formou:

 • Uzavřením smlouvy o reklamě (reklama je umístěna na našem hřišti, webových stránkách, vaše logo bude prezentováno při všech akcích a propagacích našeho klubu – zpravodaj MČ Dolní Měcholupy….)
 • Poskytnutím daru na základě darovací smlouvy – takto poskytnuté příspěvky lze odečíst od základu daně dle následujících pravidel:

Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmů)
Právnické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 5 % z již sníženého základu daně nebo činí-li nejméně 2 000 Kč. Celkem lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. To neplatí pro zdaňovací období roku 2023, za které lze v úhrnu odečíst maximálně 30 % ze základu daně.

Fyzické osoby (podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmů)
Fyzické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí-li nejméně 1 000 Kč. Celkem lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. To neplatí pro zdaňovací období roku 2023, za které lze v úhrnu odečíst maximálně 15 % ze základu daně.

Podrobnější informace získáte v Zákonu o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. 

Pro uzavření smlouvy nebo potvrzení o daru nás můžete kontaktovat na emailové adrese marek.girman@email.cz.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DÁRCŮ A SPONZORŮ

Tato informace o zpracování osobních údajů se vztahuje na údaje dárců a sponzorů (dále jen „Dárce“) zpracovávané spolkem Sportovní klub Dolní Měcholupy, z.s. (IČO: 65995864) jako správcem (dále jen „Správce“) na základě uzavřené darovací smlouvy nebo jiné sponzorské spolupráce.

A) Jaké osobní údaje zpracováváme

Správce zpracovává o Dárcích následující osobní údaje, a to za účelem plnění smluvních povinností a povinností dle platných právních předpisů včetně vedení účetnictví.

 • Identifikační údaje, konkrétně Vaše jméno a příjmení.
 • Kontaktní údaje, což jsou údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi tedy (e-mailová adresa, kontaktní či trvalá adresa a telefon).
 • Ostatní údaje, jako například číslo účtu a podrobnosti týkající se konkrétní platby.

B) Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pouze za účelem

 • plnění uzavřené smlouvy  případně při jednání o uzavření konkrétní smlouvy,
 • za účelem plnění právní povinnosti, která se na Společnost jako správce vztahuje
 • za účelem interní souhrnných statistik, které nám pomáhají pro další práci i komunikaci. Díky svěřeným údajům Vás můžeme pravidelně informovat o tom, jak jsou získané dary využívány a kde a jak právě působíme.

Veškeré osobní údaje budou zpracovávány po dobu 3 let a následně archivovány po dobu požadovanou příslušnými právními předpisy.

C) Za jakých podmínek předáváme osobní údaje?

Osobní údaje můžeme jako správce zpracovávat přímo svými zaměstnanci, anebo prostřednictvím třetích osob (dále jen „Zpracovatel“ nebo „Zpracovatelé“). SKDM uzavřela s každým Zpracovatelem Smlouvu o zpracování osobních údajů, a stejně tak uzavřela Smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpracovatelé poskytli dostatečné záruky zavedením vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky Nařízení a aby byla zajištěna ochrana práv subjektů.

SKDM nepředává žádné osobní údaje, které zpracovává jako správce nebo zpracovatel, do třetí země (tj. země mimo Evropskou unii) ani žádné mezinárodní organizaci.

D) Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

 • Právo na přístup
 • Právo na opravu
 • Právo na výmaz
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo nebýt subjektem automatizovaného rozhodování
 • Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na marek.girman@email.cz.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.